Caro Michele ePub, PDF Available

Caro Michele

Caro Michele [PDF]

"بهترین ارزوها را برایت دارم وامیدوارم خوشبخت بشوی،البته اگرخوشبختی وجود داشته باشد.من فکرنمی کنم خوشبختی وجود داشته باشد اما دیگران اینطورفکر می کنندوهیچکس نگفته که حق با دیگران نیست"ازمتن کتاب

هربار که یکی از کتابهای این نویسنده را می خوانم به یاد "هولدن: می افتم که یک جایی در ناتوردشت می گوید نویسنده هایی هستند که دوست داری تلفن را برداری و بهشان زنگ بزنی.راستش من هربار که کتابهای تو را می خوانم دلم می خواهد گوشی را بردارم و به تو زنگ بزنم بعد به این فکر می کنم که تو احتمالاپای تلفن صحبت کردن را دوست نداشتی ،بعد به این فکر می کنم که از چی باید با تو حرف بزنم....شایدبه تو می گفتمکه چقدر از تلفن متنفرم،منی که در قرن 21 زندگی می کنم همچنان با تلفن مشکل دارم.همیشه خودم را بابت سکوت وحشتناکی که بین جمله ها پیش می آید گناهکار احساس می کنم.این وسیله که موهبت کش دادن زمان را ازتو می گیرد و مثل حادثه ناگهانی ،نازل می شود عذابم می دهد.عذابم می دهد وقتی کلمه ها آنطور که می خواهم اثر نمی کنند کهچقدربه خودم فشار می آورم صدایم نلرزد وقتی چیزهایی که می شنوم از توانم خارج است ونمی شود....یا شاید به تو می گفتم که من عاشق نامه ام،که می توانیدستت بگیری و لمسش کنی بعد آنقدر لحظه ها راکش دهیکه آن حس مرموز ازقلبت بیاید بالا و لبهایت شروع کند به لرزیدن.
یا می توانی پتو را بکشی روی سرت و بگذاری سیل تمام کلمه ها را با خودش ببرد. شاید به تو می گفتم که من در قرن 21 عاشق اینم که پستچی زنگ خانه ام را بزند و نامه ای به دستم بدهد حتی اگر هیچ کلمه عاشقانه ای در آن نباشد حتی اگر فقط سندی باشد بر روح و قلب خسته ام......
  • Caro Michele [PDF]
  • [PDF] Get free Caro Michele ebook. Read Online, PDF download (European Literature books)
  • Front news Caro Michele PDF download

Download Caro Michele [PDF]

FilenameFilesizeLibrary sourceDownload link
caro_michele.epub18,8 Mb«United GOV»
53878_caro_michele.pdf11,0 MbFileFetcher
caro_michele_[united_gov].doc3,6 Mb«United GOV»
united_gov-caro_michele.zip12,3 Mb«United GOV»

Top Rated